തനിനിറം

Sunday, August 27, 2006

Cradile of Life (Laracroft alla)

ജീവിതത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടില്‍ (2005). Acrelic on Canvas (16" x 20")

2 Comments:

  • നന്നായി വരക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ...ഇവിടത്തെ വരയന്‍ പുലികളെ കണ്ടുവോ?

    By Anonymous Anonymous, at Monday, August 28, 2006 1:19:00 AM  

  • ഇഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനു താങ്ക്സ്‌.
    വരയന്‍ പുലികളെയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഒന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി തരൂ.

    By Blogger painter, at Wednesday, August 30, 2006 5:27:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home