തനിനിറം

Sunday, September 10, 2006

ഗുഡ്‌ മോര്‍ണിംഗ്‌

വരച്ച്‌ പടിക്ക്യാണ്‌, അനാട്ടമി ഒന്നും അങ്ങോട്ട്‌ ശരിയാകുന്നില്ല.
(Untitiled - 2005) Acrelic on Canvas